စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံမိန္းကေလးဦးေရ၏၂၄ရာခိုင္နွုန္းမွာဂ်ပုမ်ားျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတဲ့  အပ်ဳိေဖာ္၀င္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ  ပုညႇက္ေနေၾကာင္း မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အာဟာရစစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္   အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက  တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္  လူသုံးေသာင္း ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူၿပီး  ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။  အဆုိပါ အာဟာရစစ္တမ္းတြင္ အသက္ (၁၀)ႏွစ္မွ(၁၄)ႏွစ္ အရြယ္မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ပုညႇက္ႏႈန္း ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ ငယ္ရြယ္စဥ္က အာဟာရျပည့္၀စြာ မစားသုံးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ၌ အာဟာရျပည့္မီစြာ မစားသုံးျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အာဟာရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သုေတသနဌာနခဲြ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလြင္မာလႈိင္က ေျပာသည္။

‘‘ငယ္ငယ္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို လက္ရွိကာလမွာ ျပည့္မီေအာင္ မစားရင္လည္း ျဖစ္တယ္’’ဟု သူကေျပာပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းအရြယ္မ်ားတြင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေသြးအားနည္း ေရာဂါကို ခံစားေနရေၾကာင္း စစ္ တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးမ်ား၊ (၅)ႏွစ္မွ(၉)ႏွစ္ေက်ာင္း ေနအရြယ္ကေလးမ်ား၊ အပ်ဳိေဖာ္ ၀င္အရြယ္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အ ရြယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ (၁၅)ႏွစ္မွ (၄၉)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား၊ အ မ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္၊

ႏုိ႔တုိက္မိခင္စသျဖင့္ အုပ္စု ခုနစ္စုခဲြ၍  ၎တုိ႔၏ ေသြးအား  နည္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ သံ ဓာတ္၊ ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္ဘီ ၀မ္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အေျခအေန၊ အစာ

စားသုံးမႈပုံစံအေလ့အထတုိ႔ကို ေမးျမန္းသုေတသနျပဳလုပ္ထား ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္ တုိင္းတာျခင္းအျပင္ ေသြး၊ ဆီး၊ ၀မ္းနမူနာစသည္တို႔ စစ္ေဆးခဲ့ သည္။

စစ္တမ္းရလဒ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အ ေနျဖင့္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး မ်ား၏ ၂၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ကာလတာရွည္အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ပုညႇက္ေနၿပီး မူ လတန္းအရြယ္မ်ားတြင္ ၂၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ပုညႇက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *