အိမ္နံပါတ္ႏွင့္ သင့္ရဲ့ကံၾကမၼာ

အိမ္နံပါတ္သည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ နပိုလီယန္သည္ အိမ္နံပါတ္တို႔ သတ္မွတ္ပံုကို အေလးအနက္ သံုးသပ္ကာ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ စံုဂဏန္း ႏွင့္ မဂဏန္းသီးျခားစီသတ္မွတ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာ့့ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အဆိုပါ အိမ္နံပါတ္သတ္မွတ္မႈကို သေဘာ ေတြ႕ကာ လက္ခံသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ အိမ္နံပါတ္သည္ လူတို႔စိတ္ႏွလံုးခ်မ္း ေျမ့ေစရန္၊ ေသာကရတက္ေပြေစရန္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိ၏။

သင္ႏွင့္တကြ အဆိုပါေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးအေပၚ အိမ္နံပါတ္သည္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုျခင္းကို သိလိုၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္တည္ရွိရာ လမ္းနံပါတ္၊ ရပ္ ကြက္နံပါတ္ အစရွိသည္တို႔သည္ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္မႈ မရွိ၊ အိမ္နံပါတ္သည္သာ သင္၏ သီးသန္႔ျဖစ္၏။ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္၏။ သက္ဆိုင္ ၏။

ေနအိမ္နံပါတ္ႏွင့္ သင္၏ကံၾကမ္ၼာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း တြက္ခ်က္ပါေလ။ ေရွးဦးစြာ အိမ္နံပါတ္အျပည့္အစံုကို ခ်ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ တစ္လံုးတည္းရေအာင္ ေပါင္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အိမ္နံပါတ္ (၂၃၈)တြင္ ေနထိုင္သည္ဆိုပါစို႔။

ထိုဂဏန္းကို တစ္လံုးတည္းရေအာင္ေပါင္းပါ။၂+၃+၈=၁၃ (အဆိုပါဂဏန္းကို တစ္လံုးတည္းရ ေအာင္ ထပ္ေပါင္းပါ။) ၁+၃=၄ ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ (၂၃၈)တြင္ ေနထိုင္ေသာသင္သည္ ေဗဒင္အရ အိမ္နံပါတ္ ၄ တြင္ ေနထိုင္သူဟု အေဟာထြက္မည္ျဖစ္သည္။

လမ္းနာမည္ ႏွင့္ နံပါတ္တို႔သည္ လႊမ္းမိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ ေသာ္လည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ မလိုအပ္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ နံပါတ္သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေနထိုင္သည္ဆိုပါက သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မွာ တိုက္ခန္းနံပါတ္ျဖစ္၏။ တိုက္နံပါတ္၊ အေဆာက္အအံုနံပါတ္မဟုတ္။

ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ဦး၀ိစာရ လမ္း၊ တိုက္ ၃၊ အခန္း ၁၈ တြင္ ေနထိုင္သည္ဆိုပါက အခန္းနံပါတ္ (၁၈)ကိုသာ တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၈ ကို တစ္ လံုးတည္ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းပါ။ (၁+၈=၉) ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အခန္း၏ ကံၾကမ္ၼာ နံပါတ္မွာ ၉ ျဖစ္သည္။ အကၡရာမ်ားတြင္လည္း သခ်ၤာတန္ဖိုးရွိ၏။

အကၡရာပါပါကထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ အခန္း ၁၈/ဘီတြင္ ေနထိုင္သည္ဆိုပါစို႔။ ဘီ၏ သခ်ၤာကိန္းမွာ ၂ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁+၈= ၉) ၊ (၉+၂=၁၁) ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈/ဘီ၏ ကံၾကမ္ၼာဂဏန္း မွာ ၁၁ ျဖစ္သည္။ (အကၡရာတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ား) ၁ = A J S , ၂ = B K T , ၃ = C L U , ၄ = D M V , ၅ = E N W , ၆ = F O X , ၇ = G P Y , ၈ = H Q Z , ၉ = I R

(ကံၾကမၼာကိန္းေျပာင္းလဲျခင္း) အကယ္၍ သင္၏ ေဗဒင္အရ တြက္ ခ်က္ရရွိေသာ ကံၾကမၼာနံပါတ္ကို မႀကိဳက္ပါက အျခားဂဏန္းတစ္ခုကို သင့္အိမ္ တံခါးေနာက္တြင္ ေရးသားထားျခင္းအားျဖင့္ သင္အလိုရွိေသာ ကံၾကမၼာနံပါတ္ကို ရယူႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္နံပါတ္ ၅ တြင္ ေနထိုင္ေသာသင္သည္ ၈ ဂဏန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရလိုသည္ဆိုပါက အိမ္တံခါးအတြင္းဘက္မ်က္ႏွာစာ တြင္ နံပါတ္ ၃ ကို ေရးသားပါ။ ထိုအခါ သင္သည္ ကံၾကမ္ၼာနံပါတ္ ၈ ရွိေသာေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

(ေဟာကိန္းမ်ား) ကံၾကမၼာဂဏန္း (၁)- အမွီခိုကင္းမႈ ၊ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္ရွိမႈ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ သင္သည္ ကိုယ္ ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက အဆိုပါ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ အက်ဳိးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤအိမ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမွန္ကန္ေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရေစျခင္းမ်ား ရရွိ ႏိုင္သည္။ စိန္ေခၚမႈ – ကံၾကမၼာဂဏန္း၁ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔၌ အမွီအခိုကင္း လြန္းမႈအျဖစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္သည္။

အလုပ္အလြန္မ်ားျပားၿပီး ကူညီမည့္သူမရွိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ သည္။ ယင္းဆိုးက်ဳိးကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ တံခါးအတြင္းဘက္တြင္ ဂဏန္းတစ္လံုး လံုးေရးသားကာ မိမိလိုလားေသာ ကံၾကမၼာ ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ စံုဂဏန္းေပါင္းလဒ္ရရန္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ စံုဂဏန္းတို႔ သည္ ၂ ျဖင့္ စားလွ်င္ ျပတ္သည္။ အဆိုပါ ဂဏန္းတို႔သည္ ေ၀မွ်ခံစားမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၂) – ကံၾကမၼာဂဏန္း ၂ ရရွိေသာ ေနအိမ္ တို႔သည္ ေမတၱာတရားကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။ အလည္အပတ္ လာသူတို႔သည္ ေႏြးေထြး မႈႏွင့္ ေမတၱာတရားတို႔ကို အျမဲခံစားၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂ ဂဏန္း၏ စြမ္းအားမွာ စိတ္ခံစား လြယ္မႈျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ခင္မင္တြယ္တာသူမ်ားအတြက္ ေနရာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေနအိမ္ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈ – ၂ ဂဏန္းသည္ စိတ္ခံ စားမႈ ျပင္းထန္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳရာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ခံစားမႈလြန္ကဲျခင္း မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤအိမ္တြင္ ေနမည္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ျပင္ထြက္ကာ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္၏။ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔ႏွင့္ အေပးအယူမမွ်ျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၃) – ကံၾကမၼာဂဏန္း ၃ ရရွိေသာေနအိမ္ တြင္ ေနထိုင္သူတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ အေကာင္းျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈတို႔ ရမည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။ ဤေနအိမ္တြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနား၊ ပြဲလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမႈကို ကိုယ္စားျပဳရာ မိသားစု ဘ၀ တစ္ခုကို စတင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အႏုပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းလိုသူတို႔ အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – အာ႐ံုမစူးစိုက္ႏိုင္ ျခင္း၊ ေငြအသံုးအစြဲမ်ားျခင္းမ်ား ၾကံဳရ တတ္သည္။ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္း ရပ္မ်ားကို အာ႐ံုထားရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို သံသယ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သျဖင့္ မိမိ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အျမဲေတြးေတာေနရန္ လိုသည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၄) – ကံၾကမၼာဂဏန္း ၄ သည္ အားလံုး ထဲတြင္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုး စြမ္းအားမ်ားရွိ ၿပီး ကမၻာေျမႀကီး၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ႐ုပ္၀တ္ၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဤအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း၊ တာ၀န္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔ ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဂဏန္းျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လိုသူတို႔ အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနအိမ္ ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား-၄ ဂဏန္းသည္ ဂဏန္း အားလံုးထဲတြင္ ေႏွးေကြးမႈအရွိဆံုးျဖစ္ျခင္းဟု ့ဆိုရာ စြန္႔စားမႈမ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွား မႈမ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ဤေနအိမ္ တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည္ မဟုတ္ေခ်။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕က်မႈတို႔အၾကား ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္ လိုသည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၅) – သင္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဖက္လွဲ တကင္းေနထိုင္တတ္သူျဖစ္ပါက ဤအိမ္မွာ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္။ နံပါတ္ငါးသည္ ပါတီပြဲမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ ၅ ဂဏန္းသည္ ဂဏန္းအားလံုးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကိုယ္စားအျပဳဆံုးျဖစ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ခ်စ္ခင္တြယ္တာၿပီး ဧည့္ ေထာက္ခံျခင္းကို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္သူ မ်ားအတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္လွသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စြန္႔စားမႈမ်ားကို ႏွစ္ ၿခိဳက္ပါက ဤအိမ္မွာ ေနရာေကာင္းျဖစ္ သည္။ ခရီးသြား၀ါသနာပါသူမ်ား၊ မိတ္ ေဆြသစ္မ်ားစြာရလိုသူမ်ားအတြက္ ေနရာ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ကို ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ အျမဲတမ္းေနရန္ ထက္ ေခတၱေနရန္သာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၅ ဂဏန္းသည္ အမ်ဳိး အစားစံုလင္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈကို ကိုယ္စား ျပဳရာသင္သည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အာ႐ံုစိုက္ရန္ ခက္ေနလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အိမ္နံပါတ္သည္ ၁၄ ျဖစ္ခဲ့ပါက အစားအေသာက္၊ လိင္၊ အရက္ တို႔တြင္ အလြန္အကၽြံျဖစ္တတ္သည္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ကာ ရည္မွန္း ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းပါက ဤအေျခ အေနကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၆) – ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား အတြက္ ေနရာမွန္ျဖစ္သည္။ အလွတရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ၫႊန္း သည္။ သင့္အိမ္သည္ သင့္ကမၻာပင္ျဖစ္ သည္။ အိမ္တြင္းသို႔ ၀င္လာသူတိုင္း ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲမႈကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာႏွင့္ အလွတရားကို ၀န္းရံထား ရမည့္ အေကာင္းဆံုးအေနရာျဖစ္ရာ သင့္ေနအိမ္ကို လွပေသာ အေရာင္အေသြး မ်ား၊ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ပရိ ေဘာဂမ်ား၊ ေနထိုင္သူတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခံစား ၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – နံပါတ္ ၆ သည္ မိသားစုတာ၀န္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းေၾကာင့္ အသံုးအစြဲမ်ားျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။ အျခား သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးရလြန္းျခင္းမ်ား ႀကံရမည္။ အျခားသူမ်ားအေရး အလ်င္ စလို မျပဳလုပ္မီတြင္ သင့္အေရးကိစ္ၥမ်ားကို အရင္ဆံုးေတြးေတာရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ထဲတြင္သာ ေနလိုစိတ္ျဖစ္တတ္သည္။

ကံၾကမၼဂဏန္း (၇) – သင္သည္ စာေရးဆရာ၊ သုေတသီ အစရွိသည့္ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ပါက ဤအိမ္မွာ ေနရာမွန္ျဖစ္သည္။ နံပါတ္ ၇ သည္ တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္ ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အေတြးနက္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားတို႔ကိုၫႊန္း ဆိုသည္။ အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ စာဖတ္ ရန္အေတြး ၀ကၤပါတြင္ နစ္ေျမာရန္ ႏွစ္ သက္သူျဖစ္ပါက သင့္အတြက္ ေနရာေကာင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြ႕ရွိ မႈအသစ္မ်ား ဤအိမ္တြင္ေတြ႕ရ ႏိုင္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ ပါတီပြဲမ်ားကိုမူ ဤအိမ္တြင္ ေတြ႕ရကိန္း မရွိေခ်။ အထီးက်န္လြန္းျခင္းခံစားရမည္။ အိမ္တံခါးေနာက္တြင္ ဂဏန္းတစ္လံုး ထပ္မံေရးသားျခင္းအားျဖင့္ ဤဆိုးက်ဳိး ကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။ နံပါတ္ ၇ ေနအိမ္ တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိမ္ေခါင္မိုးကို အျမဲဂ႐ုစိုက္ျပဳျပင္ရန္ လိုသည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၈) – သင္သည္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ဤအိမ္မွာ သင့္အတြက္ ေနရာမွန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အိမ္မွ ကြပ္ကဲလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္သည္။ ၈ ဂဏန္းသည္ ေပါႂကြယ္ ၀မႈ၊ ျမတ္စြန္းမႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳရာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္။ ၈ ဂဏန္းသည္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ခံစားမႈကိုလည္း ကိုယ္စား ျပဳရာ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရန္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚ တြင္ သင္၏ အဆင့္၊ ဘ၀အဆင့္အတန္း၊ခ်မ္းသာမႈဓနအဆင့္ တိုးျမင့္လိုသည္ဆိုပါက ဤအိမ္မွာေနရာမွန္ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – ၈ ဂဏန္းသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေပါႂကြယ္၀မႈကို ကိုယ္စားျပဳ ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားနည္းတူ ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားကို လည္း ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အၿမဲတိုးခ်ဲ႕ႀကီးပြား လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚေနမည္။ အိမ္မည္မွ်ႀကီး သည္ျဖစ္ေစ ထပ္၍ ထပ္၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္လိုေနမည္။ ပရိေဘာဂမ်ား အၿမဲတမ္း ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းလိုေနမည္။ အၿမဲမြမ္းမံ လိုစိတ္ရွိေနမည္။ အိမ္အတြက္ ေငြမ်ားစြာ ကုန္ရမည္။ ခ်ိန္ညႇိရမည့္အခ်က္မွာ အျခားသူတို႔ ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပး ဖို႔ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ကံၾကမၼာဂဏန္း (၉) – ကံၾကမၼာဂဏန္း ၉ ေနအိမ္သည္ လာေရာက္သည့္ မည္သူကိုမဆို တံခါးဖြင့္ ထားေသာေနအိမ္ျဖစ္သည္။ ၉ ဂဏန္းသည္ အခ်စ္ႏွင့္ ေမတၱာတရားကို ကိုယ္စားျပဳ သည္။ သင္၏ အလိုလိုသိစိတ္သည္ အၿမဲ ျမင့္မားေနမည္။ အၿမဲဖုန္းလက္ခံေျဖၾကား ေနရမည္။ သင့္ထံမွ အႀကံေတာင္းသူမ်ား အလြန္မ်ားမည္။ သင့္ထံသို႔ လူအမ်ား စုၿပံဳ ဖုန္းဆက္ေနၾကသည္မွာ ဤေနအိမ္၏ ေမတၱာစြမ္းအင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၉ ဂဏန္း ကို ႏိုင္ငံတကာဂဏန္းဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၿမဲခရီးသြား လိုေနမည္။ မည္မွ်ေ၀းေသာ ေနရာမွ ဧည့္သည္ကိုမဆို လက္ခံလိုမည္။ အတိတ္ ကို အျမဲသတိရခံစားေနတတ္သည္။ ခြင့္ လႊတ္တတ္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား – ဤေနအိမ္သည္ ပြင့္လင္းစြာ ေနတတ္သူမ်ား၊ ေဖာ္ေရြသူ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္ လိုအပ္သူ မ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။ ၉ ဂဏန္း သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္မႈကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳရာ ေငြေၾကးပိုမိုရွာလိုသူမ်ားအတြက္ အခက္ၾကံဳရႏိုင္သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

နိဂံုးအားျဖင့္ မွတ္သားရမည့္ အခ်က္မွာ အိမ္ဆိုသည္မွာ သင္၏ အသည္ႏွလံုးတည္ရွိရာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ သဘာဝတရားႏွင့္ အပ္စပ္ေအာင္ေနထိုင္မည္ ၊ ႏွလံုးသာစိတ္ဝိညဥ္ကို အျမဲအင္အားျဖည့္တင္းေပမည္ ၊ သင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတို႕ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အျမဲထိေတြ႕ၾကင္နာမႈမ်ား ေပးမည္ဆိုပါက အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။

Unicode

အိမ်နံပါတ်သည် အလွန်အရေးကြီး၏။ နပိုလီယန်သည် အိမ်နံပါတ်တို့ သတ်မှတ်ပုံကို အလေးအနက် သုံးသပ်ကာ လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် စုံဂဏန်း နှင့် မဂဏန်းသီးခြားစီသတ်မှတ်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ အခြားကမ္ဘာ့့နိုင်ငံများကလည်း အဆိုပါ အိမ်နံပါတ်သတ်မှတ်မှုကို သဘော တွေ့ကာ လက်ခံသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ အိမ်နံပါတ်သည် လူတို့စိတ်နှလုံးချမ်း မြေ့စေရန်၊ သောကရတက်ပွေစေရန် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိ၏။

သင်နှင့်တကွ အဆိုပါနေအိမ်တွင် နေထိုင်သူအားလုံးအပေါ် အိမ်နံပါတ်သည် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဆိုခြင်းကို သိလိုကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ နေအိမ်တည်ရှိရာ လမ်းနံပါတ်၊ ရပ် ကွက်နံပါတ် အစရှိသည်တို့သည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါ၏။ သို့ရာတွင် တိုက်ရိုက်ဆက် စပ်မှု မရှိ၊ အိမ်နံပါတ်သည်သာ သင်၏ သီးသန့်ဖြစ်၏။ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်၏။ သက်ဆိုင် ၏။

နေအိမ်နံပါတ်နှင့် သင်၏ကံကြမ်္မာကို ဆန်းစစ်ကြည့်မည်ဆိုပါက အောက်ပါ အတိုင်း တွက်ချက်ပါလေ။ ရှေးဦးစွာ အိမ်နံပါတ်အပြည့်အစုံကို ချရေးပါ။ ထို့နောက် တစ်လုံးတည်းရအောင် ပေါင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ရှိ အိမ်နံပါတ် (၂၃၈)တွင် နေထိုင်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုဂဏန်းကို တစ်လုံးတည်းရအောင်ပေါင်းပါ။

၂+၃+၈=၁၃ (အဆိုပါဂဏန်းကို တစ်လုံးတည်းရ အောင် ထပ်ပေါင်းပါ။) ၁+၃=၄ ရမည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အိမ်နံပါတ် (၂၃၈)တွင် နေထိုင်သောသင်သည် ဗေဒင်အရ အိမ်နံပါတ် ၄ တွင် နေထိုင်သူဟု အဟောထွက်မည်ဖြစ်သည်။

လမ်းနာမည် နှင့် နံပါတ်တို့သည် လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုဖြစ် သော်လည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် မလိုအပ်။ အရေးကြီးသည်မှာ သင်နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သော နံပါတ်သာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင် နေထိုင်သည်ဆိုပါက သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည်မှာ တိုက်ခန်းနံပါတ်ဖြစ်၏။ တိုက်နံပါတ်၊ အဆောက်အအုံနံပါတ်မဟုတ်။

ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် ဦးဝိစာရ လမ်း၊ တိုက် ၃၊ အခန်း ၁၈ တွင် နေထိုင်သည်ဆိုပါက အခန်းနံပါတ် (၁၈)ကိုသာ တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၁၈ ကို တစ် လုံးတည်ဖြစ်အောင် ပေါင်းပါ။ (၁+၈=၉) ထို့ကြောင့် သင့်အခန်း၏ ကံကြမ်္မာ နံပါတ်မှာ ၉ ဖြစ်သည်။ အက္ခရာများတွင်လည်း သချင်္ာတန်ဖိုးရှိ၏။

အက္ခရာပါပါကထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် အခန်း ၁၈/ဘီတွင် နေထိုင်သည်ဆိုပါစို့။ ဘီ၏ သချင်္ာကိန်းမှာ ၂ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် (၁+၈= ၉) ၊ (၉+၂=၁၁) ထို့ကြောင့် ၁၈/ဘီ၏ ကံကြမ်္မာဂဏန်း မှာ ၁၁ ဖြစ်သည်။ (အက္ခရာတို့၏ တန်ဖိုးများ) ၁ = A J S , ၂ = B K T , ၃ = C L U , ၄ = D M V , ၅ = E N W , ၆ = F O X , ရ = G P Y , ၈ = H Q Z , ၉ = I R

(ကံကြမ္မာကိန်းပြောင်းလဲခြင်း) အကယ်၍ သင်၏ ဗေဒင်အရ တွက် ချက်ရရှိသော ကံကြမ္မာနံပါတ်ကို မကြိုက်ပါက အခြားဂဏန်းတစ်ခုကို သင့်အိမ် တံခါးနောက်တွင် ရေးသားထားခြင်းအားဖြင့် သင်အလိုရှိသော ကံကြမ္မာနံပါတ်ကို ရယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အိမ်နံပါတ် ၅ တွင် နေထိုင်သောသင်သည် ၈ ဂဏန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရလိုသည်ဆိုပါက အိမ်တံခါးအတွင်းဘက်မျက်နှာစာ တွင် နံပါတ် ၃ ကို ရေးသားပါ။ ထိုအခါ သင်သည် ကံကြမ်္မာနံပါတ် ၈ ရှိသောနေအိမ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

(ဟောကိန်းများ) ကံကြမ္မာဂဏန်း (၁)- အမှီခိုကင်းမှု ၊ စိတ်ကူးရည်မှန်းချက်ရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု တို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ သင်သည် ကိုယ် ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက အဆိုပါ နေအိမ်တွင် နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် အံ့အား သင့်ဖွယ် အကျိုးများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤအိမ်တွင် နေထိုင်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာမှန်ကန်စေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရစေခြင်းများ ရရှိ နိုင်သည်။ စိန်ခေါ်မှု – ကံကြမ္မာဂဏန်း၁ နေအိမ်တွင် နေထိုင်သူတို့၌ အမှီအခိုကင်း လွန်းမှုအဖြစ်များနှင့် တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။

အလုပ်အလွန်များပြားပြီး ကူညီမည့်သူမရှိသည့် အဖြစ်မျိုး နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ် သည်။ ယင်းဆိုးကျိုးကို ချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက် တံခါးအတွင်းဘက်တွင် ဂဏန်းတစ်လုံး လုံးရေးသားကာ မိမိလိုလားသော ကံကြမ္မာ ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် စုံဂဏန်းပေါင်းလဒ်ရရန် ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ စုံဂဏန်းတို့ သည် ၂ ဖြင့် စားလျှင် ပြတ်သည်။ အဆိုပါ ဂဏန်းတို့သည် ဝေမျှခံစားမှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၂) – ကံကြမ္မာဂဏန်း ၂ ရရှိသော နေအိမ် တို့သည် မေတ္တာတရားကို ဖော်ညွှန်းသည်။ အလည်အပတ် လာသူတို့သည် နွေးထွေး မှုနှင့် မေတ္တာတရားတို့ကို အမြဲခံစားကြရ မည်ဖြစ်သည်။ ၂ ဂဏန်း၏ စွမ်းအားမှာ စိတ်ခံစား လွယ်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိတ်ဆွေများကို ခင်မင်တွယ်တာသူများအတွက် နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်လိုသော ဇနီးမောင်နှံများအတွက် အကောင်းဆုံးနေအိမ်ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှု – ၂ ဂဏန်းသည် စိတ်ခံ စားမှု ပြင်းထန်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုရာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲခြင်း များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအိမ်တွင် နေမည် ဆိုလျှင် အိမ်ပြင်ထွက်ကာ ကိုယ်လက်လှုပ် ရှားမှုများ ပြုလုပ်သင့်၏။ နေအိမ်တွင် နေထိုင်သူတို့နှင့် အပေးအယူမမျှခြင်းများ ကြံုရတတ်သည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၃) – ကံကြမ္မာဂဏန်း ၃ ရရှိသောနေအိမ် တွင် နေထိုင်သူတို့သည် ပျော်ရွှင်မှု၊ အကောင်းမြင်နိုင်စွမ်း ရှိမှုတို့ ရမည်မှာ အသေအချာ ဖြစ်သည်။ ဤနေအိမ်တွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနား၊ ပွဲလမ်းများ ပြုလုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မြင့်မားမှုကို ကိုယ်စားပြုရာ မိသားစု ဘဝ တစ်ခုကို စတင်ရန် (သို့မဟုတ်) အနုပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အနုပညာရှင်များ၊ အဆိုတော်များနှင့် ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုသူတို့ အတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – အာရုံမစူးစိုက်နိုင် ခြင်း၊ ငွေအသုံးအစွဲများခြင်းများ ကြံုရ တတ်သည်။ လက်တွေ့ကျသော အကြောင်း ရပ်များကို အာရုံထားရန်အတွက် အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို သံသယ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သဖြင့် မိမိ၏ အားသာချက်များကို အမြဲတွေးတောနေရန် လိုသည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၄) – ကံကြမ္မာဂဏန်း ၄ သည် အားလုံး ထဲတွင် လက်တွေ့အကျဆုံး စွမ်းအားများရှိ ပြီး ကမ္ဘာမြေကြီး၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် ရုပ်ဝတ်္ထု ပစ္စည်းများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအိမ်တွင် နေထိုင်သူတို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် အလွန်သင့်လျော်သည်။ စည်းမျဉ်း၊ တာဝန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတို့ ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည့် ဂဏန်းဖြစ်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်လိုသူတို့ အတွက် အလွန်သင့်လျော်သော နေအိမ် ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ-၄ ဂဏန်းသည် ဂဏန်း အားလုံးထဲတွင် နှေးကွေးမှုအရှိဆုံးဖြစ်ခြင်းဟု ့ဆိုရာ စွန့်စားမှုများ၊ စိတ်လှုပ်ရှား မှုများ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ဤနေအိမ် တွင် တွေ့ကြံုရမည် မဟုတ်ချေ။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် စိတ်ခံစားမှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှုတို့အကြား ချိန်ညှိနိုင်ရန် လိုသည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၅) – သင်သည် မိတ်ဆွေများနှင့် ဖက်လှဲ တကင်းနေထိုင်တတ်သူဖြစ်ပါက ဤအိမ်မှာ နေရာကောင်းဖြစ်သည်။ နံပါတ်ငါးသည် ပါတီပွဲများကို ကိုယ်စားပြု၏။ ၅ ဂဏန်းသည် ဂဏန်းအားလုံးတွင် ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်စားအပြုဆုံးဖြစ်ရာ မိတ်ဆွေများကို ချစ်ခင်တွယ်တာပြီး ဧည့် ထောက်ခံခြင်းကို နှစ်သက်ပျော်ရွှင်သူ များအတွက် အလွန်သင့်လျော်လှသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စွန့်စားမှုများကို နှစ် ခြိုက်ပါက ဤအိမ်မှာ နေရာကောင်းဖြစ် သည်။ ခရီးသွားဝါသနာပါသူများ၊ မိတ် ဆွေသစ်များစွာရလိုသူများအတွက် နေရာ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – ဆိတ်ငြိမ်မှု ၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုတို့ကို ဤနေရာတွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိမည်မဟုတ်ချေ။ အမြဲတမ်းနေရန် ထက် ခေတ္တနေရန်သာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၅ ဂဏန်းသည် အမျိုး အစားစုံလင်မှု၊ ပြောင်းလဲမှုကို ကိုယ်စား ပြုရာသင်သည် လက်တွေ့ကျသော ကိစ္စများတွင် အာရုံစိုက်ရန် ခက်နေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် သင့်အိမ်နံပါတ်သည် ၁၄ ဖြစ်ခဲ့ပါက အစားအသောက်၊ လိင်၊ အရက် တို့တွင် အလွန်အကျွံဖြစ်တတ်သည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ကာ ရည်မှန်း ချက်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းပါက ဤအခြေ အနေကို ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၆) – ဇနီးမောင်နှံများ၊ အနုပညာရှင်များ အတွက် နေရာမှန်ဖြစ်သည်။ အလှတရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတို့ကို ဖော်ညွှန်း သည်။ သင့်အိမ်သည် သင့်ကမ္ဘာပင်ဖြစ် သည်။ အိမ်တွင်းသို့ ၀င်လာသူတိုင်း နွေးထွေးလှိုက်လှဲမှုကို ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ အနုပညာနှင့် အလှတရားကို ၀န်းရံထား ရမည့် အကောင်းဆုံးအနေရာဖြစ်ရာ သင့်နေအိမ်ကို လှပသော အရောင်အသွေး များ၊ သက်သောင့်သက်သာရှိသော ပရိ ဘောဂများ၊ နေထိုင်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်ခံစား ကြရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – နံပါတ် ၆ သည် မိသားစုတာဝန်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းကြောင့် အသုံးအစွဲများခြင်းများ ကြံုရမည်။ အခြား သူများအတွက် အချိန်ပေးရလွန်းခြင်းများ ကြံရမည်။ အခြားသူများအရေး အလျင် စလို မပြုလုပ်မီတွင် သင့်အရေးကိစ်္စများကို အရင်ဆုံးတွေးတောရမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထဲတွင်သာ နေလိုစိတ်ဖြစ်တတ်သည်။

ကံကြမ္မဂဏန်း (၇) – သင်သည် စာရေးဆရာ၊ သုတေသီ အစရှိသည့် အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ပါက ဤအိမ်မှာ နေရာမှန်ဖြစ်သည်။ နံပါတ် ရ သည် တစ်သီးတစ်သန့်ဖြစ် ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အတွေးနက်ခြင်း၊ မေတ္တာတရားတို့ကိုညွှန်း ဆိုသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် စာဖတ် ရန်အတွေး ၀င်္ကပါတွင် နစ်မြောရန် နှစ် သက်သူဖြစ်ပါက သင့်အတွက် နေရာကောင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ရှိ မှုအသစ်များ ဤအိမ်တွင်တွေ့ရ နိုင်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ပါတီပွဲများကိုမူ ဤအိမ်တွင် တွေ့ရကိန်း မရှိချေ။ အထီးကျန်လွန်းခြင်းခံစားရမည်။ အိမ်တံခါးနောက်တွင် ဂဏန်းတစ်လုံး ထပ်မံရေးသားခြင်းအားဖြင့် ဤဆိုးကျိုး ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ နံပါတ် ရ နေအိမ် တွင် နေထိုင်သူများသည် အိမ်ခေါင်မိုးကို အမြဲဂရုစိုက်ပြုပြင်ရန် လိုသည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၈) – သင်သည် စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက ဤအိမ်မှာ သင့်အတွက် နေရာမှန်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အိမ်မှ ကွပ်ကဲလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက သာ၍ပင် ကောင်းမွန်သည်။ ၈ ဂဏန်းသည် ပေါကြွယ် ၀မှု၊ မြတ်စွန်းမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုရာ စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်မှုရရန် နေရာကောင်းဖြစ်သည်။ ၈ ဂဏန်းသည် ပြင်းပြသော စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း ကိုယ်စား ပြုရာ မိမိချစ်မြတ်နိုးသူတို့နှင့် တွေ့ဆုံ ရန် နေရာကောင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ် တွင် သင်၏ အဆင့်၊ ဘဝအဆင့်အတန်း၊ချမ်းသာမှုဓနအဆင့် တိုးမြင့်လိုသည်ဆိုပါက ဤအိမ်မှာနေရာမှန်ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – ၈ ဂဏန်းသည် ငွေကြေးနှင့် ပေါကြွယ်ဝမှုကို ကိုယ်စားပြု ရာအောင်မြင်မှုများနည်းတူ ရှုံးနိမ့်မှုများကို လည်း တွေ့ရနိုင်သည်။ အမြဲတိုးချဲ့ကြီးပွား လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ အိမ်မည်မျှကြီး သည်ဖြစ်စေ ထပ်၍ ထပ်၍ တိုးချဲ့ဆောက် လုပ်လိုနေမည်။ ပရိဘောဂများ အမြဲတမ်း ၀ယ်ယူဖြည့်တင်းလိုနေမည်။ အမြဲမွမ်းမံ လိုစိတ်ရှိနေမည်။ အိမ်အတွက် ငွေများစွာ ကုန်ရမည်။ ချိန်ညှိရမည့်အချက်မှာ အခြားသူတို့ နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အတွက် အချိန်ပေး ဖို့ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

ကံကြမ္မာဂဏန်း (၉) – ကံကြမ္မာဂဏန်း ၉ နေအိမ်သည် လာရောက်သည့် မည်သူကိုမဆို တံခါးဖွင့် ထားသောနေအိမ်ဖြစ်သည်။ ၉ ဂဏန်းသည် အချစ်နှင့် မေတ္တာတရားကို ကိုယ်စားပြု သည်။ သင်၏ အလိုလိုသိစိတ်သည် အမြဲ မြင့်မားနေမည်။ အမြဲဖုန်းလက်ခံဖြေကြား နေရမည်။ သင့်ထံမှ အကြံတောင်းသူများ အလွန်များမည်။ သင့်ထံသို့ လူအများ စုပြံု ဖုန်းဆက်နေကြသည်မှာ ဤနေအိမ်၏ မေတ္တာစွမ်းအင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၉ ဂဏန်း ကို နိုင်ငံတကာဂဏန်းဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမြဲခရီးသွား လိုနေမည်။ မည်မျှဝေးသော နေရာမှ ဧည့်သည်ကိုမဆို လက်ခံလိုမည်။ အတိတ် ကို အမြဲသတိရခံစားနေတတ်သည်။ ခွင့် လွှတ်တတ်ရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများ – ဤနေအိမ်သည် ပွင့်လင်းစွာ နေတတ်သူများ၊ ဖော်ရွေသူ များအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးရန် လိုအပ်သူ များအတွက် မသင့်လျော်ချေ။ ၉ ဂဏန်း သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုကိုလည်း ကိုယ်စားပြုရာ ငွေကြေးပိုမိုရှာလိုသူများအတွက် အခက်ကြံုရနိုင်သည့် နေရာလည်းဖြစ်သည်။

နိဂုံးအားဖြင့် မှတ်သားရမည့် အချက်မှာ အိမ်ဆိုသည်မှာ သင်၏ အသည်နှလုံးတည်ရှိရာ နေရာပင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားနှင့် အပ်စပ်အောင်နေထိုင်မည် ၊ နှလုံးသာစိတ်ဝိညဉ်ကို အမြဲအင်အားဖြည့်တင်းပေမည် ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးသူတို့နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် အမြဲထိတွေ့ကြင်နာမှုများ ပေးမည်ဆိုပါက အမြဲပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်သာဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *